Beloningsbeleid

BEHEERST BELONINGSBELEID MERCURIUS VERMOGENSBEHEER B.V.

Inleiding

Mercurius Vermogensbeheer B.V. (hierna Mercurius) beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming en valt onder de Wet op het financieel toezicht en aanverwante regelingen. Op 1 januari 2011 is de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 (de Regeling), van kracht geworden. Ingevolge het bepaalde in het Besluit prudentiële  regels Wft alsmede de Regeling zijn alle financiële ondernemingen verplicht om een beheerst beloningsbeleid te voeren en tevens het beleid vast te leggen in procedures en maatregelen. De doelstelling van de Regeling is om, door het voeren van een beheerst beloningsbeleid, een beheerste bedrijfsvoering te bevorderen waarin met name het zorgvuldig bedienen van de cliënt centraal staat.

Dit document zet de kernprincipes van het beloningsbeleid van Mercurius uiteen.

Uitgangpunten

Het beloningsbeleid van Mercurius is gericht op het aantrekken en behouden van deskundige en integere professionals, die de lange termijn doelstellingen van zowel Mercurius als haar cliënten kunnen vervullen.

Het beloningsbeleid is bovenal gericht op het centraal stellen van de cliënt; prikkels die zouden kunnen leiden tot het niet centraal stellen van de cliënt worden waar mogelijk geëlimineerd en tegengegaan.

Beloningsbeleid

Om dit te bereiken is gekozen voor marktconforme beloningen. De beloning bestaat louter uit een vaste salariscomponent. Voor sommige functies ontvangt de medewerker naast een vast inkomen tevens een aanvullende secundaire component. De hoogte van deze component is afhankelijk van het functioneren van de medewerker en het presteren van de onderneming. De prestatiecriteria zijn meetbaar en gericht op integer, zorgvuldig en cliëntgericht handelen met de focus op de lange termijn belangen van onderneming en cliënt. Medewerkers worden hier met regelmaat op beoordeeld in de vorm van een beoordelingsgesprek, jaarlijks vindt een functioneringsgesprek plaats. De secundaire component wordt uitsluitend na goedkeuring van de directie toegekend.

Inventarisatie

Om uitvoering te geven aan een beheerst beloningsbeleid is een uitvoerige inventarisatie voorafgegaan. De kern van de inventarisatie lag in het identificeren van mogelijke beloningsprikkels die zich zouden kunnen bevinden in het beloningsbeleid die ten nadele van lange termijn doelen van de cliënt en van Mercurius zouden kunnen komen

De verantwoordelijkheid van toepassen van de principes van het beloningsbeleid liggen bij de directie.

Evaluatie beloningsbeleid

Mercurius evalueert jaarlijks of haar beloningsbeleid dient te worden herzien.

Scroll naar boven