Juridische Documenten

Contact

+31 70 302 40 40
Nassaulaan 19
2514 JT Den Haag
info@mercuriusvermogensbeheer.nl

Privacyverklaring

Mercurius Vermogensbeheer B.V. en Juniorbeleggen, een handelsnaam van Mercurius Vermogensbeheer.

www.mercuriusvermogensbeheer.nl

www.juniorbeleggen.nl

Mercurius Vermogensbeheer (Mercurius) respecteert de privacy van haar bezoekers en cliënten. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens

Mercurius verzamelt persoonsgegevens die de gebruiker van de website, een cliënt of abonnee zelf aan Mercurius heeft verstrekt. Deze gegevens worden onder meer verzameld uit hoofde van de cliëntrelatie of omdat u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van Mercurius. Persoonsgegevens kunnen onder meer zijn: naam en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, in het geval van een overeenkomst; uw bankrekeningnummer.

Doel

De persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen ten behoeve van de dienstverlening, waaronder de administratie- en uitvoering van de overeenkomsten, verplichtingen op basis van de wet maar ook om de werking en het beheer van deze website mogelijk te maken. De persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, een wettelijke bewaartermijn van toepassing is of totdat u ze laat verwijderen.

Derden

Persoonsgegevens zullen alleen aan andere organisaties worden overgedragen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of als er een wettelijke verplichting bestaat.

Links

Op onze website zult u geregeld links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten www.mercuriusvermogensbeheer.nl. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Mercurius biedt ook verbinding aan met websites en applicaties van derden. Wij hebben geen invloed welke gegevens zij verzamelen en op welke wijze zij dat doen. Daarvoor verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaringen van deze derden. LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube en Google

Nieuwsbrief

Voor de nieuwsbrief maakt Mercurius gebruik van Mailchimp. Meer informatie over de gegevens die Mailchimp verzamelt en die wij via Mailchimp kunnen verzamelen kunt u vinden in hun privacybeleid. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, kunt u zich uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Google Analytics

Wij willen het gebruiksgemak van de website zo goed mogelijk optimaliseren en informatie bieden die op uw informatiebehoefte aansluit. Mercurius maakt daarvoor gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van een derde. Via onze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u in het privacybeleid van Google vinden.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Mercurius maakt gebruik van verschillende cookies. Onder meer om gegevens die u heeft ingevuld te kunnen onthouden en om de werking van de website te kunnen verbeteren.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies kunt uitschakelen.

Uw rechten

U heeft volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) het recht om inzage, correctie, overdacht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw gegevens te vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens. Ook kunt u contact opnemen met de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heeft u vragen of wenst u inzage in uw gegevens, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar compliance@mercuriusvermogensbeheer.nl.

Privacyverklaring Mercurius en Junior, versie dd mrt 2019.

 

Beloningsbeleid Mercurius Vermogensbeheer B.V.

Inleiding

Mercurius Vermogensbeheer B.V. (hierna Mercurius) beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming en valt onder de Wet op het financieel toezicht en aanverwante regelingen. Op 1 januari 2011 is de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 (de Regeling), van kracht geworden. Ingevolge het bepaalde in het Besluit prudentiële  regels Wft alsmede de Regeling zijn alle financiële ondernemingen verplicht om een beheerst beloningsbeleid te voeren en tevens het beleid vast te leggen in procedures en maatregelen. De doelstelling van de Regeling is om, door het voeren van een beheerst beloningsbeleid, een beheerste bedrijfsvoering te bevorderen waarin met name het zorgvuldig bedienen van de cliënt centraal staat.

Dit document zet de kernprincipes van het beloningsbeleid van Mercurius uiteen.

Uitgangpunten

Het beloningsbeleid van Mercurius is gericht op het aantrekken en behouden van deskundige en integere professionals, die de lange termijn doelstellingen van zowel Mercurius als haar cliënten kunnen vervullen.

Het beloningsbeleid is bovenal gericht op het centraal stellen van de cliënt; prikkels die zouden kunnen leiden tot het niet centraal stellen van de cliënt worden waar mogelijk geëlimineerd en tegengegaan.

Beloningsbeleid

Om dit te bereiken is gekozen voor marktconforme beloningen. De beloning bestaat louter uit een vaste salariscomponent. Voor sommige functies ontvangt de medewerker naast een vast inkomen tevens een aanvullende secundaire component. De hoogte van deze component is afhankelijk van het functioneren van de medewerker en het presteren van de onderneming. De prestatiecriteria zijn meetbaar en gericht op integer, zorgvuldig en cliëntgericht handelen met de focus op de lange termijn belangen van onderneming en cliënt. Medewerkers worden hier met regelmaat op beoordeeld in de vorm van een beoordelingsgesprek, jaarlijks vindt een functioneringsgesprek plaats. De secundaire component wordt uitsluitend na goedkeuring van de directie toegekend.

Inventarisatie

Om uitvoering te geven aan een beheerst beloningsbeleid is een uitvoerige inventarisatie voorafgegaan. De kern van de inventarisatie lag in het identificeren van mogelijke beloningsprikkels die zich zouden kunnen bevinden in het beloningsbeleid die ten nadele van lange termijn doelen van de cliënt en van Mercurius zouden kunnen komen

De verantwoordelijkheid van toepassen van de principes van het beloningsbeleid liggen bij de directie.

Evaluatie beloningsbeleid

Mercurius evalueert jaarlijks of haar beloningsbeleid dient te worden herzien.

 

Consumentenbrief beleggingsbeleid Mercurius Vermogensbeheer

Introductie

In 2014 hebben de brancheorganisaties DSI, DUFAS, NVB, VBA, VV&A en VEOV het initiatief genomen om een ‘Handreiking Beleggingsbeleid Particulier Cliënten’ op te stellen. Begin 2015 is deze handreiking gepubliceerd evenals de bijbehorende ‘Consumentenbrief’. In de Consumentenbrief staan vragen die een consument/belegger aan haar vermogensbeheerder kan stellen over het door de onderneming gevoerde beleggingsbeleid.

De Consumentenbrief stelt u in staat zich een goed beeld te vormen van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming. Hierdoor kunt u een afweging maken of het beleid wel of niet bij u past.

Transparantie is een van de normen en waarden van Mercurius Vermogensbeheer. De Consumentenbrief sluit hier prima op aan. In dit document geven wij de antwoorden op de vragen uit de Consumentenbrief zodat u een goed beeld krijgt over Mercurius Vermogensbeheer en haar dienstverlening.

1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Mercurius Vermogensbeheer haar dienstverlening?

Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en de inrichting van het beleggingsproces van de organisatie? Wat onderscheidt het beleggingsbeleid van dat van andere?

Onze missie is u te ontzorgen door het beheer van uw vermogen uit handen te nemen.

Hierbij is de beleggingsdoelstelling om door de gehele economische cyclus tegen beheersbare risico’s vermogensbehoud en vermogensgroei te realiseren. Een economische cyclus bestaat uit opeenvolgende perioden van economische expansie en economische krimp die gepaard gaan met veranderingen in rentestanden, werkgelegenheid en productiviteit.

Wij geloven er niet in dat het continu mogelijk is om de richting van de economie goed te voorspellen en op basis van timing de markt te verslaan. Door een goed gespreide portefeuille op te bouwen die bestaat uit verschillende beleggingscategorieën, die verschillend maar voorspelbaar reageren op veranderingen in de economie, wordt door de hele cyclus heen een solide rendement tegen beheersbare risico’s mogelijk gemaakt.

Waar het beleggingsbeleid van veel banken gericht is op standaardisering middels vaste profielen en een beperkt aantal (huis)fondsen, is Mercurius onderscheidend in haar onafhankelijkheid en maatwerk. Onafhankelijk in de selectie van beleggingen waarbij risico en rendement goed wordt afgewogen en maatwerk als het gaat om een naadloze aansluiting van het beleggingsbeleid op de wensen en financiële doelen van de cliënt.

2) Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert Mercurius Vermogensbeheer?

Maakt de beleggingsonderneming bijvoorbeeld gebruik van modellen, van fundamentele of technische analyse, kwantitatieve analyse of marktgevoel? Waar in de dienstverlening worden actieve keuzes gemaakt? Welke keuzes zijn dat? Hoe borgt de beleggingsonderneming dat de beleggingsstrategie consistent wordt uitgevoerd?

Om vermogensbehoud en vermogensgroei te realiseren zal risico genomen moeten worden. Bij beleggen zijn risico en rendement onlosmakelijk aan elkaar verbonden en in het algemeen geldt: beleggingen met hoge rendementsverwachtingen brengen ook een hoog risico met zich mee. Beleggingen met perspectief op een lager rendement kennen beperktere risico’s.

De aanpak van Mercurius is erop gericht om binnen de verschillende beleggingscategorieën – aandelen, obligaties, vastgoed, et cetera – beleggingen te selecteren met een optimale balans tussen risico en rendement.

Door te spreiden over verschillende beleggingscategorieën wordt gebruik gemaakt van de negatieve correlatie tussen de diverse beleggingen. Aandelen, obligaties, grondstoffen et cetera gedragen zich allemaal anders in verschillende fasen van de economische cyclus. Goede rendementen uit de ene categorie compenseren mindere resultaten uit de andere waardoor op lange termijn een stabieler rendement gerealiseerd kan worden.

3)  In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?

Mercurius belegt voor haar cliënten in aandelen, obligaties, en vastgoed.

Aandelen via beleggingsfondsen

Om succesvol in bepaalde regio’s en/of sectoren te beleggen is specifieke kennis vereist. Denk hierbij aan beleggingen in bijvoorbeeld opkomende markten. Als onafhankelijke vermogensbeheerder zijn wij in staat om uit het grote aanbod van beleggingsfondsen de beste te selecteren. Na een uitgebreid kwantitatief onderzoek (meerjarig trackrecord, risico/rendement ten opzichte van soortgelijke beleggingsfondsen, belegd vermogen enzovoort) screenen wij op kwalitatieve indicatoren (als ervaring, reputatie, risicomanagement, werkwijze en ethiek), onder meer door met de fondsmanager zelf in gesprek te gaan. Hierdoor krijgt u toegang tot fondsbeleggers die meerwaarde bieden op het gebied van rendementsverbetering en risicospreiding.

Obligaties

Wij maken gebruik van specialistische beleggingsfondsen in obligaties om risico en rendement beheersbaar te houden. Ook hier vindt een uitgebreide kwantitatieve en kwalitatieve screening plaats.

Vastgoed

Het beleggen in vastgoed brengt voordelen met zich mee en door gebruik te maken van vastgoedfondsen wordt hiervan geprofiteerd zonder zelf ook daadwerkelijk het vastgoed aan te kopen. Het hoge dividend is een van de belangrijkste voordelen van vastgoedfondsen. Ook hier vindt een uitgebreide kwantitatieve en kwalitatieve screening plaats.

Verhandelbaarheid

Wij selecteren alleen beleggingen die wijzelf goed kunnen doorgronden. Daarbij stellen wij strenge eisen aan de verhandelbaarheid; het is een voorwaarde dat posities snel op- en af te bouwen zijn ongeacht de marktomstandigheden. Beursgenoteerde beleggingen moeten dagelijks verhandelbaar zijn, niet-beursgenoteerde beleggingen moeten binnen twee weken verhandelbaar zijn.

4)  Bij advies of beheer over de hele portefeuille: Hoe wordt de portefeuille opgebouwd?

Zijn er beperkingen bij de opbouw van de portefeuille? Hoe zijn die vastgelegd en hoe worden die gemeten? Hoe komt de beleggingsonderneming tot een bepaalde verhouding tussen de beleggingscategorieën op de lange termijn (strategische asset allocatie). Welke vrijheid heeft de onderneming voor het beleid op de korte termijn (tactische asset allocatie)? Wat is het beleid bij het afdekken van vreemde valuta’s en het gebruik van geleend geld?

Bij de opbouw van de beleggingsportefeuille wordt de visie van Mercurius gecombineerd met de uitgangspunten en afspraken die met een individuele cliënt zijn gemaakt.

Deze worden bij aanvang van de relatie en tussentijds geïnventariseerd waarbij begin vermogen, verwachte stortingen en onttrekkingen, doelvermogen, beleggingshorizon en risicotolerantie belangrijke variabelen zijn.

Op basis hiervan wordt de strategische asset allocatie bepaald; de verdeling van het vermogen met minimum- en maximumwegingen over de verschillende beleggingscategorieën. Deze verdeling is statisch en combineert beleggingen in aandelen (via beleggingsfondsen), obligaties, grondstoffen et cetera.

Binnen de minimum en maximumwegingen hanteert Mercurius een tactische verdeling om het rendement te vergoten of het risico omlaag te brengen. Hiermee wordt de visie van Mercurius tot uitdrukking gebracht.

Beleggingen die wij voor onze cliënten selecteren zijn wereldwijd gespreid. De hiermee gepaard gaande valutarisico’s worden niet structureel afgedekt.

Afhankelijk van het profiel van de cliënt kan (in beperkte mate) met geleend geld worden belegd.

5)  Bij uitspraken over te verwachten rendementen en risico’s: Hoe komt de beleggingsonderneming tot deze verwachtingen?

Hoe maakt de beleggingsonderneming de afweging tussen rendement, risico en kosten? Hoe beïnvloeden de verwachtingen de beleggingsbeslissingen van de beleggingsonderneming? Welke risicomaatstaven worden gehanteerd?

Bij het maken van beleggingskeuzes streeft Mercurius continu naar een optimale verhouding tussen rendement, risico en kosten. Welke rendementsdoelstelling wordt nagestreefd is per cliënt verschillend en afhankelijk van zijn / haar situatie zoals hiervoor beschreven.

De rendementsverwachtingen worden bepaald door een analyse van historische lange termijn rendementen en een beoordeling van de actuele situatie op de wereldwijde financiële markten. Hierbij is de uitgangssituatie dat naarmate het risico van een vermogenstitel hoger is, het verwachte rendement op lange termijn ook hoger zal zijn.

6)  Hoe kunt u als (potentiële) cliënt het beleggingsbeleid van de beleggingsonderneming beoordelen?

Welke maatstaven moet u als cliënt gebruiken om het beleggingsbeleid en beleggingsresultaten te beoordelen? En op welke termijn (horizon) is een beoordeling van het beleid en resultaten zinvol?

Onze missie is u te ontzorgen door het beheer van uw vermogen uit handen te nemen.

Dit betekent dat de beoordeling van de resultaten gerelateerd moet worden aan de vraag of uw beleggingsdoelstelling bereikt wordt. Stel dat de cliënt de wens heeft om over tien jaar met pensioen te gaan en daarvoor een bepaald doelvermogen nodig is; in hoeverre is dat haalbaar en is Mercurius op koers om dit te realiseren?

Tenminste één keer per jaar vindt met de cliënt een evaluatie plaats. Hierin kijken we of het gevoerde beleid in lijn ligt met de te realiseren doelstelling en of er aanpassingen in de beleggingsstrategie nodig zijn. Hierop kunnen ook eventuele wijzigingen in de situatie van de cliënt van invloed zijn.

Na afloop van elk kwartaal sturen wij een vermogensoverzicht met de behaalde resultaten. Hierin is een uitsplitsing gemaakt tussen de verschillende beleggingscategorieën in de portefeuille. Per financieel instrument kunt u de omvang en het rendement terugzien even als het totaalresultaat van de beleggingsportefeuille over de verslagperiode. Ook is te zien hoe de portefeuille is verdeeld over de verschillende beleggingscategorieën en welke kosten u heeft gemaakt voor het beheer van uw vermogen. Voorts is uw portefeuille 24/7 online te volgen.

Scroll naar boven